kategorie

Platba The Pay

Reklamační protokol online

Aditivum pro benzinové motory - čištič palivového systému

Aditivum pro benzinové motory
katalogové číslo: 52-0110-04
EAN: 4002332001102
výrobce:ERC Germany
cena bez DPH:148,76 CZK (6 €)
cena vč. DPH:180 CZK (7.2 €)
180 CZK (7.2 €)
ks
Skladem
Krátky popis
Čištění palivového systému benzínového motoru
popis
parametry
soubory a odkazy

Čistič palivového systému 

Vysoce koncentrovaná čisticí přísada

Čistič palivového systému ERC Kraftsoftsystem Reiniger snižuje náchylnost moderních motorů ke strukturálním a provozním usazeninám na exponovaných částech ventilů, palivovém systému a systému vstřikování paliva.

Účinek

Usazeniny na ventilech a povrchu špičky jehly trysky snižují průtok paliva a zhoršují chování při stříkání. Tyto usazeniny směsi vedou k vyšším emisím znečišťujících látek, zvýšené spotřebě a nepravidelnému chodu motoru. Tvorba směsi je narušena a výkon motoru se zhoršuje. Vysoce koncentrovaný čistič palivového systému ERC odstraňuje usazeniny na ventilech, v palivovém systému a na vstřikovacích tryskách.

Výsledek

Čím déle je motor provozován na neupraveném palivu, tím více se zanáší usazeninami a tím je výsledné zhoršení chodu motoru silnější. Použití čističe palivového systému eliminuje usazeniny na ventilech a palivovém systému a obnovuje optimální průtok paliva vstřikovači.

Přehled výhod

 • Spolehlivě odstraňuje usazeniny, zejména na sacích ventilech, v palivovém systému a ve vstřikovacím systému
 • optimalizuje provozní bezpečnost a spotřebu paliva
 • chrání před korozí
 • Vrací zpět plný výkon motoru a zajišťuje ekologické spalování s nízkými emisemi

Čistič palivového systému ERC Kaftsoftsystem Reiniger je navržen pro jedno použití a je vhodný pro všechny běžné i prémiové benziny. Aplikace se doporučuje zejména na začátku sezóny, nebo při projevech nepravidelného chodu motoru, či dokonce zjištění "chudé směsi" Vaším mechanikem.

Obsahuje:

Petrolej, hydrodesulfurizovaný

aplikace:

50 ml až 15 litrů.

 

Upozornění:

 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280: Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
 • P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny stávající kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
 • P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení

 

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
chci zaslat dotaz